در حال نمایش 6 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

HA-01

400,000 ریال
هرزگرد با قطر 14 میلیمتر قطر خارجی 14 میلیمتر قطر پیچ 5 میلیمتر

HA-02

350,000 ریال
هرزگرد با قطر 12 میلیمتر قطر خارجی 12 میلیمتر قطر پیچ  5 میلیمتر

HA-03

300,000 ریال
هرزگرد با قطر 10 میلیمتر قطر خارجی 10 میلیمتر قطر پیچ  4 میلیمتر

HA-04

250,000 ریال
هرزگرد با قطر 8 میلیمتر قطر خارجی 8 میلیمتر قطر پیچ  4 میلیمتر

HA-05

200,000 ریال
هرزگرد با قطر 6 میلیمتر قطر خارجی 6 میلیمتر قطر پیچ  3 میلیمتر