نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

پروانه حلزونی Impeller-4-100 (استوک)

350,000 ریال
ارتفاع: 28 میلیمتر قطر خارجی: 73 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-5-102 (استوک)

350,000 ریال
ارتفاع: 25 میلیمتر قطر خارجی: 80 میلیمتر قطر شفت: 5 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-98 (استوک)

150,000 ریال
ارتفاع: 24 میلیمتر قطر خارجی: 75 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-101 (استوک)

150,000 ریال
ارتفاع: 20 میلیمتر قطر خارجی: 77 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-99 (استوک)

150,000 ریال
ارتفاع: 25 میلیمتر قطر خارجی: 72 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4/5-103 (استوک)

150,000 ریال
ارتفاع: 20 میلیمتر قطر خارجی: 74 میلیمتر قطر شفت: 4.5 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-88 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6.6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-95 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-2-93 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 37 میلیمتر قطر شفت: 2 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-1-96 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 45 میلیمتر قطر شفت: 1 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-90 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 10 میلیمتر قطر خارجی: 43 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-91 (استوک)

100,000 ریال
ارتفاع: 6 میلیمتر قطر خارجی: 36 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر