نمایش 1–12 از 47 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

GS056

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل9.84 قطر خ پله168.55 ارتفاع پله 19.84 شفت7.89

GS055

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل10.65 قطر خ پله165.5 ارتفاع پله 110.65 شفت6.12

GS054

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل18 قطر خ پله158.41 ارتفاع پله 118 شفت14

GS053

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل8.03 قطر خ پله153.5 ارتفاع پله 17.3 شفت4.73

GS052

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل7.86 قطر خ پله150.7 ارتفاع پله 17.86 شفت7.84

GS051

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل11.08 قطر خ پله146.91 ارتفاع پله 111.08 شفت7.92

GS050

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل8.88 قطر خ پله141.76 ارتفاع پله 17.39 شفت16.96

GS049

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل7.19 قطر خ پله141.48 ارتفاع پله 17.19 شفت12.26

GS048

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل7.97 قطر خ پله139.9 ارتفاع پله 17.92 شفت8.6

GS047

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل6.79 قطر خ پله139.52 ارتفاع پله 16.79 شفت

GS046

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل18.8 قطر خ پله139.48 ارتفاع پله 118.8 شفت8.35

GS045

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل10.38 قطر خ پله138.7 ارتفاع پله 110.38 شفت7.86