نمایش 1–12 از 33 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

GT34

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 40.43 قطر خ پله1 79.64 قطر د پله1 10.05 9.06 6.91 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT33

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 25.26 قطر خ پله1 56.55 قطر د پله1 6 8.84 9.06 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT32

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 20.4 قطر خ پله1 51.2 قطر د پله1 8 11.8 8.84 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT31

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 28 قطر خ پله1 45.7 قطر د پله1 8 7.4 11.8 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT30

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 18.2 قطر خ پله1 42.3 قطر د پله1 5 7.84 7.4 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT29

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 15.5 قطر خ پله1 41.58 قطر د پله1 4 10.5 7.84 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT28

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 27.4 قطر خ پله1 41.4 قطر د پله1 8 9.42 10.5 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT27

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 26.77 قطر خ پله1 39.38 قطر د پله1 5.87 9.6 9.42 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT26

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 20 قطر خ پله1 38.3 قطر د پله1 13.8 8 9.6 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT25

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 20.07 قطر خ پله1 37.9 قطر د پله1 8 7.3 8 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT24

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 22.93 قطر خ پله1 37.33 قطر د پله1 8 8.01 7.3 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ

GT23

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 24.5 قطر خ پله1 36.6 قطر د پله1 6 8 8.01 گام پله1 قطر خ پله2 قطر خ