در حال نمایش 12 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

SM12

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 21.43 قطر خارجی پله 1 20.69 ارتفاع پله1 قطر شفت 10.36

SM11

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 21.63 قطر خارجی پله 1 20.68 ارتفاع پله1 قطر شفت 7.73

SM10

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 6.83 قطر خارجی پله 1 7.66 ارتفاع پله1 قطر شفت 2

SM09

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 6.9 قطر خارجی پله 1 7.57 ارتفاع پله1 قطر شفت 1.82

SM08

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 8.33 قطر خارجی پله 1 7.31 ارتفاع پله1 قطر شفت 1.85

SM07

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 6.56 قطر خارجی پله 1 6.93 ارتفاع پله1 6.56 قطر شفت 1.89

SM06

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 6.61 قطر خارجی پله 1 6.86 ارتفاع پله1 2.62 قطر شفت 2

SM05

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 8.18 قطر خارجی پله 1 6.65 ارتفاع پله1 6.01 قطر شفت 2.32

SM04

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 4.65 قطر خارجی پله 1 5.66 ارتفاع پله1 4.65 قطر شفت 2

SM03

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 5.66 قطر خارجی پله 1 5.53 ارتفاع پله1 5.66 قطر شفت 1.66

SM02

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 8.89 قطر خارجی پله 1 4.66 ارتفاع پله1 2.49 قطر شفت 2

SM01

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 3.4 قطر خارجی پله 1 2.73 ارتفاع پله1 قطر شفت 0.75