نمایش 1–12 از 19 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

GW14

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 23 قطر خ پله1 39.28 ارتفاع پله 1 12.75 شفت7.8

GW12

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 11.27 قطر خ پله1 32 ارتفاع پله 1 5.5 شفت5.89

GW19

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 25 قطر خ پله1 130 ارتفاع پله 1 15.3 شفت9.95

GW18

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 10 قطر خ پله1 54.76 ارتفاع پله 1 9.33 شفت5

GW17

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 18 قطر خ پله1 54.74 ارتفاع پله 1 6.1 شفت6

GW16

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 13.9 قطر خ پله1 54.7 ارتفاع پله 1 10.85 شفت4.81

GW15

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9.89 قطر خ پله1 39.67 ارتفاع پله 1 3.96 شفت5.95

GW13

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 9.31 قطر خ پله1 36.6 ارتفاع پله 1 2.69 شفت

GW11

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 27.12 قطر خ پله1 31.05 ارتفاع پله 1 1.46 شفت3

GW10

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 52.56 قطر خ پله1 27.9 ارتفاع پله 1 15.33 شفت6.9

GW09

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 17.77 قطر خ پله1 27.23 ارتفاع پله 1 5.3 شفت6.4

GW08

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 7.8 قطر خ پله1 27.17 ارتفاع پله 1 4.17 شفت3.14